ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM PROGRAMI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlığı, kulak, burun, paranazal sinüsler, üst solunum yolu, sindirim sistemi ve boyunun konjenital ve kazanılan hastalıkları, travmaları, baş-boyun kanserleri ve fonksiyonel bozukluklarının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen cerrahi bir uzmanlık dalıdır. Bu hastalıklar ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar KBB uzmanlık dalının temel kapsamındadır.

KLİNİĞİN FİZİKİ OLANAKLARI

Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde, Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası’nda hizmet vermektedir.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 14 adet muayene odası, 4’ü çocuk, diğeri erişkin için olmak üzere 5 adet fleksibl endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 5 adet endoskopik muayene sistemi, 1 adet muayene mikroskopu, 1 adet akustik rinometri ve basit girişimlerin yapılabileceği küçük bir ameliyathane mevcuttur. Kliniğimizde radyofrekans uygulamaları için coblator ve somnoplasti sistemleride bulunmaktadır.KBB polikliniğinde 2006 yılında 28500 , odyoloji bölümünde ise 9500 hasta muayene edilmiştir. 2006 yılında 1342 yetişkin, 306 pediatrik hasta servislerimizde yatmıştır.

Çocuk Hastanesi içinde pediatri polikliniğinde pediatrik kbb konsültasyon ünitesi mevcut olup bu odada mikroskop ve endoskopik muayene ünitesi mevcuttur. KBB servisimizde 30 yatak mevcut olup Çocuk hastanesi içinde çocuk hastalara ayrılmış olan 7 yatak bulunmaktadır.

Kulak Burun Boğaz’a ait 3 adet ameliyathanede hergün genel anestezi altında ameliyatlar yapılabilmektedir.2 adet ameliyat mikroskopu , 2 adet endoskopik sinüs cerrahisi sistemi, 2 adet mikrodebrider ,CO2 lazer sistemi, horlama cerrahisinde kullanılan 1 adet Coblator ve 1 adet somnoplasti radyo frekans sistemi ile Kulak Burun Boğaz alanında dünyada kullanılan en güncel ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Ameliyat sayısı aylık ortalama 300 olup, 2006 yılında toplam 3400 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde 6 adet sessiz oda, 4 adet odyometri cihazı, 1 adet yüksek frekans odyometre, 4 adet impedansmetre, 2 adet ABR (beyin sapı işitsel uyarı) cihazı, 2 adet otoakustik emisyon cihazı, 1 adet kalorik test, 3 ayrı marka için koklear implant programlama sistemi, 1 adet bio-feedback cihazı, ses analizi cihazı ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur.

Vestibüler ünite içerisinde videonistagmografi, statik ve dinamik posturografi cihazlarıyla vestibüler değerlendirme yapılmaktadır.

Kliniğimizde bir adet oda polisomnografi için ayrılmış olup izlemenin farklı odadan yapıldığı bir sistem kurulmuştur. 3 adet uyku teknisyeni kendi kliniğimizin kadrosunda görevlendirilmiştir.

KLİNİKTE UYGULANAN EĞİTİM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Özellikle son yıllarda dünyanın tüm gelişmiş merkezlerindeki çağdaş kulak burun boğaz eğitimin ve uygulamalarına paralel olarak branşlaşmanın oldukça büyük oranda gerçekleştirildiği kliniğimizde asistan eğitiminin son yılında son sene asistanları 3 ‘er aylık dönemlerle Otoloji-Nörootoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi, Rinoloji ve Pediatrik KBB alt dallarında rotasyon yapmakta uzmanlığını alan bir veya iki kişi yukarıda belirtilen dallardan birinde bir yıl süreyle üst uzmanlık (fellowship) eğitimi almaktadır.

Asistan eğitimi sırasında teorik bilgi kadar cerrahi eğitim de asistanların bizzat uygulaması şeklinde verilmekte olup timpanoplasti, baş ve boyun cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi septorinoplasti, stapedektomi ve benzeri ameliyatlarda asistanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Otoloji ve Nörootoloji:

Kliniğimizde hertürlü otolojik ve nörootolojik girişim yapılmaktadır. Akustik nörinom cerrahisi, vestibüler nörektomi, beyin sapı implantasyonu gibi nörootolojik girişimler nöroşirürji Ana Bilim dalı ile birlikte multidisipliner prensipler içinde yapılmaktadır. Koklear implantasyon uygulaması cerrah, odyolog ,eğitim odyoloğu ve psikologtan oluşan oluşan koklear implantasyon ekibiyle yapılmaktadır.1997 tarihindeki başlangıcından beri 580 koklear implantasyon gerçekleştirilmiş olup özellikle malformasyonlu ve menenjitli vakalarda uygulamalarla ilgili geniş bir deneyim oluşmuştur. Türkiye’de ilk defa ve halen yalnız kliniğimizde uygulanan nörofibromatozis Tip 2 (NF2) hastalarında , konjenital malformasyona bağlı içkulak veya koklear sinir yokluğunda gerçekleştirilen beyin sapı implantasyonunda NF2 bağlı 2 hastaya, konjenital problemli 5 çocuğa uygulama yapılmış olup, çocuklarda bu konudaki dünyada iki merkezden birisi olma konumundadır.

Odyoloji:

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuş olup halen Türkiye’nin en büyük merkezi konumundadır.

Rinoloji ve Fasyal Plastik Cerrahi:

Burun ve sinüs cerrahisinde birçok uygulamaya öncülük etmiş olan kuruluşumuzda ileri endoskopik uygulamaların hepsini gerçekleştirmekte. ( Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR), BOS fistülü onarımı, tümör eksizyonu , koanal atrezi, hipofiz ve parasellar bölge cerrahisi gb.) olup, DSR’ de dünya’nın en büyük serisine, endoskopik anjiyofibrom eksizyonunda ise dünya’nın en büyük serilerinden birine sahiptir. Alerjik rinit tanısında kullanılan deri testleri kendi kliniğimiz içerisinde gerçekleştirilmektedir. Horlama ve OSAS hastalarının kendi kliniğimiz içinde yeralan ve göğüs hastalıkları içinde yer alan uyku polisomnografi odalarında kayıtları alınmakta daha sonra ortak toplantıda tartışılarak tedavileri planlanmaktadır. Burun estetik ve fonksiyonel problemlerine yönelik yapılan septorinoplasti ameliyatları sıklıkla uygulanmakta olup yüzdeki estetik problemlere yönelik non invazif işlemler botox ve dolgu uygulamaları ve diğer estetik işlemlerde yapılmaktadır. Yüzdeki malign tümörlerin eksizyonu ve daha sonraki rekonstrüksiyonu için dermataloji bölümüyle multidisipliner olarak çalışılmaktadır.

Baş ve Boyun Cerrahisi:

Baş boyun tümörlerinin tedavisinde larinks ,dil, dudak, parotis, maksilla ve nazofarinks tümörlerinde 1960’lı yıllardan beri elde edilen yoğun bir tecrübe ve seriye sahip olan kliniğimizde bu tümörlerin tedavisi multidisipliner yaklaşım içerisinde medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisiyle beraber yürütülmektedir. Baş-boyun ve kafa kaidesi tümörlerine yaklaşım tümör konseyinde diğer branşlarla tartışılarak en uygun tedavi planı çizilmektedir. Erken evre larinks tümörlerinin tedavisinde klasik cerrahi ile lazer cerrahisi uygulanmakta olup ileri evre baş boyun tümörlerinde ise kombine kemoterapi , radyoterapi uygulamalarıyla beraber uygulanan cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda önem kazanan larinks koruma protokolleri dünyadaki merkezlerle paralel olarak Türkiye’de ilk kez kliniğimizde uygulanmaya başlanmış olup kemoradyoterapiyle beraber uygulanan cerrahi ve multidisipliner uygulamalarda ülkemizdeki en büyük tecrübeye sahip kliniklerinden birisi haline gelmiştir

Pediatrik KBB:

Pediatrik KBB alanında genel uygulamalar dışında konjenital anomalilerin tedavisinde de güncel uygulamaların tamamı yapılmaktadır. Özellikle havayolu problemleri, larinks ve trakea stenozları, dış kulak yolu atrezisi, mikrotia onarımı,yarık damak ve yarık dudak cerrahisi bu kapsamda geniş ölçüde uygulanmaktadır. Pediyatri hastanesi içerisinde yer alan ünite ve servislerimizin varlığı ve pediyatrik nöroloji, onkoloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, hematoloji, nefroloji, yoğun bakım, vb gibi üst ihtisas dalları ile kurulan yakın ilişki ortak toplantı ve projeler sayesinde kbb hastalığı olan çocuklara multidisipliner yaklaşım ile hizmet kalitesini arttırmamız mümkün olmaktadır. Bu multidisipliner çalışma ortamında pediyatrik odyoloji ile ilgilenen meslektaşlarımızın da varlığı, pediyatrik nöroşirürji, radyasyon onkolojisi gibi disiplinler ile yakın ilişkilerimiz bu alanda eksiksiz bir hizmet sunmamıza imkan vermektedir. Kliniğimiz rutin hizmet vermek dışında komplikasyon, sekelli hastaların başvurdukları bir ihtisas merkezi olarak çalışmasını sürdürmektedir.

Ses:

Kliniğimize ses problemleri ile başvuran hastaların incelenmesinde videolaringostroboskopi (VLS) sistemi kullanılmaktadır. VLS’de saptanan bulgulara göre akustik ses analizi veya aerodinamik analiz uygulanabilmektedir. Tüm incelemelerin sonucunda hastaya ses terapisi ve/veya cerrahi tedavi önerilmektedir. Ses terapisi önerilen hastalara, bu konuda uzmanlaşmış odyologlar tarafından 6-8 hafta sürecek, 1-2 haftada bir kontrol gerektiren terapi seansları uygulanmaktadır. Kliniğimizin kuruluşundan beri mikrolaringoskopi ameliyatları başarı ile yapılagelmiştir. Tek taraflı ses teli felci tiroplasti tip I ± aritenoid addüksiyonu ameliyatı veya enjeksiyon laringoplasti ameliyatı ile tedavi edilmektedir. Ses kalınlaştırma (tiroplasti tip III) ve ses inceltme ameliyatları (tiroplasti tip IV) başarı ile yapılmaktadır. Çift taraflı ses teli felci halinde endoskopik olarak Thornel ameliyatı (endoskopik total aritenoidektomi) lazer ile veya lazersiz, trakeotomi açarak veya açmadan uygulanmaktadır.

Bölümde Eğitim Toplantıları:

Kliniğimizde Çarşamba günleri saat 8.15-9.00 saatleri arasında genel eğitim toplantısı düzenlenmekte olup makale saati, vaka tartışmaları , konuk konuşmacılar, patoloji ve radyoloji ortak toplantısı asistan seminerleri bu programda yer almaktadır. Diğer toplantılar ise:

Pazartesi 11.00- Baş Boyun Radyoloji Toplantısı
  11.30-12.30 Osas ve horlama toplantısı, KBB-Göğüs hastalıkları-Ortodonti
  11.15-12.00 Koklear implant toplantısı
Salı 11.00-12.00 Baş boyun Onkoloji toplantısı (tümör konseyi), KBB-Medikal Onkoloji-Radyasyon onkolojisi-Patoloji-Radyoloji
Çarşamba 13.00-14.00 Asistan eğitim dersleri
Perşembe 9.00-10.00 Koklear implant toplantısı
 
ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

A. Kulak Burun Boğaz uzmanlık dalının kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumu kazandırabilmek amacıyla, toplam süresi 5 yıl olan uzmanlık eğitimi verilmektedir. Bu eğitim süresince aşağıdaki teorik bilgilerin kazanılması gerekmektedir:

 1. Baş-boyun anatomisi
 2. Tüm KBB hastalıklarının etyolojisi, patogenezi, semptomatolojisi, muayene bulguları, patolojisi, konservatif, medikal ve cerrahi tedavileri
 3. KBB ile ilgili diğer konular: İşitme ve denge fizyolojisi, ses ve yutma fizyolojisi, odyoloji ve konuşma bozuklukları, patoloji, genetik, radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi.

B. Teorik bilgilere ek olarak, aşağıdaki muayene yöntemleri uzmanlık eğitimi sırasında öğrenilmesi gereken becerilerdir:

İyi hikaye alma, fizik muayane, KBB muayenesi, radyolojik tetkiklerin yorumlanması, ileri görüntüleme yöntemlerinin endikasyonları ve yorumlanmaları, endoskopik muayene ve değerlendirme (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi, stroboskopi), KBB hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesi ve takipleri, hastaların medikal ve cerrahi tedavi endikasyonları, KBB girişimlerinin komplikasyonları, komplikasyonların tanınması ve tedavisi.

C. KBB uzmanlık eğitimi sırasında aşağıdaki cerrahi müdahaleleri yapabilme becerisinin kazanılması gerekmektedir.

İnsizyonlar, yaklaşımlar, endotrakeal entübasyon (oral, nazal), acil ve elektif trakeotomi, mikroskopik kulak ve larinks cerrahisi, endoskopik burun cerrahisi, maksillofasiyal kırıkların redüksiyonu ve fiksasyonu, baş-boyun kanseri cerrahisi prensipleri, üst solunum yolu ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi

D. Değerlendirme: Araştırma görevlilerinin pratik bilgileri, vizitlerde, poliklinikte ve ameliyatlarda öğretim üyeleri tarafından sürekli değerlendirilir.

Araştırma görevlilerinin teorik bilgi seviyeleri, yılda iki kez yazılı sınavla değerlendirilir. Bu sınavlar, Ocak ayının ilk Çarşamba günü ve Haziran ayının son Çarşamba günü yapılır. Sınavda, kısa cevaplı 20 soru sorulur. 3-5. yıl asistanları için baraj 70’dir; 2. yıl asistanları için 50’dir. 1. yıl asistanları için baraj yoktur. Barajı geçemeyen asistan, barajı geçinceye kadar içinde bulunduğu yılın gereklerini yerine getiremez; bir alt yılın ekibine indirilir. Klinikteki genel bilgi, beceri seviyesi, davranışları ve sınavlardaki akademik başarısı ile öğretim üyeleri tarafından en iyi asistan seçilen kişi, yılbaşı kutlamasında ödüllendirilir. Ödüllendirilen asistan kendi yılının kıdemlisi olur.

E. Genel: Kliniğimizde yapılan tüm ameliyatlar bir öğretim üyesi veya görevlisi gözetiminde yapılır; öğretim üyesi veya görevlisi ameliyata bizzat girmese dahi o ameliyatın sonuçlarından sorumludur. Hiçbir asistan kendi başına ameliyat alamaz; mutlaka o hastadan ve ameliyatından haberdar olan bir öğretim üyesi veya görevlisine danışmak ve onun gözetiminde o ameliyatı gerçekleştirmek zorundadır.

Asistan karnesi:

Her asistan, asistan karnesinin zamanında, tam ve doğru olarak doldurulmasından ve her an kontrole hazır tutulmasından sorumludur. Asistan karnesi tam olmayan asistan, bir üst yıla geçemez; uzmanlık sınavına giremez.

İşbölümü:

5. yıl asistanları başasistandırlar. Kliniğin işleyişi konusunda öğretim üyelerine karşı sorumludurlar. Mesai saatleri içinde, biri ameliyathanede, biri serviste, biri de poliklinikte görevlidir; bulundukları yerin işleyişinden sorumludurlar.5. yıl asistanları, her üç ayda bir rinoloji, otoloji, baş-boyun ve pediatrik KBB yan dalları arasında rotasyon yaparlar. Bu üç ay süresince ilgili yan dalın çalışmalarına aktif katkıda bulunurlar. Yan dal toplantılarını, orada görevli 5. yıl asistanı hazırlar ve yönetir. 5. yıl asistanı sorumlu olduğu yeri çeşitli sebeple terk etmek zorunda kalırsa (ameliyat, toplantı, tez çalışması), altındaki asistanı bu konuyla ilgili görevlendirmek zorundadır.

4. yıl asistanları, nöbetlerde kliniğin işleyişinden sorumludurlar. 5. yıl asistanı zorunluluk nedeniyle kendisini görevlendirdiğinde, çalıştığı yerin işleyişinden sorumludur. Poliklinikte görevli 4. yıl asistanı, KBB eğitim toplantısını hazırlar ve yönetir. 3. yıl asistanı, poliklinikte kanser hastalarının takiplerini yapar ve ilgili öğretim üyelerine danışır. Kanser hastaları poliklinikte randevusuz muayene edilir.

3. yıl asistanı, servislerden gönderilen konsültasyonları o gün içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

1., 2. ve 3. yıl asistanları poliklinikte randevulu hastaları muayene ederler; 4. ve 5. yıl asistanları ise diğerlerinin hastalarını konsülte ederler ve gerektiğinde öğretim üyelerine danışırlar. 1. ve 2. yıl asistanları doğrudan öğretim üyelerine hasta danışamazlar; 3., 4. ve 5. yıl asistanları bu görevi yerine getirirler.

Serviste her ay birer 1. ve 2. yıl asistanı görevlendirilir; Temmuz-Ağustos döneminde 1. yıl asistanı servisi tek başına idare eder. Her iki asistan, hastaların muayene, tetkik, konsültasyon, postop takip, pansuman ve taburculuk işlemlerinden servisin sorumlu öğretim üyesine karşı sorumludurlar. Kaybolan ve çalınan tıbbi malzeme ve aletlerden serviste görevli tüm asistanlar sorumludur ve yerine koymakla yükümlüdürler. Bozulan ve kırılan aletler, kullanıma bağlı yıpranma nedeniyle bu hale gelmişlerse, hastane tarafından tamir ettirilir veya yerine yenisi alınır; ancak kötü kullanımdan doğan durumlardan bu asistanlar sorumludur.

Yatış ve taburculuk işlemleri:

Araştırma görevlileri, KBB servisine kendi başlarına hasta yatıramaz ve hasta taburcu edemezler. Bunun için, hastadan haberdar olan bir öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Nöbetler:

Asistanlar, ilgili ihtisas yılındaki asistan sayısı kadar günde bir nöbet tutar. Her nöbette, 1., 2., 3. ve 4. yıl asistanlarından birer kişi mutlaka bulunur. Nöbetler, tatil dönemleri hariç, günaşırı ve blok şeklinde olamaz. Asistanlar, aylık nöbet listesini kendileri hazırlar, asistan nöbet çizelgesinden sorumlu öğretim üyesinin (Dr. Faruk Ünal) ve Ana Bilim dalı başkanının oluruna sunarlar. Asistanlar, kendi başlarına nöbet değişimi yapamazlar; Dr. Faruk Ünal’ın ve Ana Bilim dalı başkanının oluru ile nöbet değiştirebilirler.

5. yıl asistanları, hastanede nöbet tutmazlar; evlerinde nöbet tutarlar; kendilerine danışılması veya ameliyat edilmesi gereken hasta olduğunda, hastayı tedavi etmek için hastaneye gelirler.

İzinler:

Asistanların yıllık izin dönemi Haziran-Eylül aylarıdır; bu aylar dışında yıllık izin kullanılmaz. Ameliyat endikasyonu koyma: Tonsillektomi +/- adenoidektomi, ventilasyon tüpü tatbiki, septoplasti, radyofrekans, çeşitli insizyonel ve eksizyonel biyopsiler için endikasyonu 4. ve 5. yıl asistanları koyabilir. Diğer tüm cerrahi müdahaleler için öğretim görevlisi veya öğretim üyesi endikasyon koyar.

Raporlar:

Araştırma görevlileri 7 güne kadar istirahat raporu verebilir. Daha uzun süreli raporlar için, öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin onayı gerekir. İlaç, adli ve sağlık kurulu raporları ile ilgili kararlar öğretim üyeleri tarafından verilir.

Ameliyathane:

Asistanlar, sayılarına göre 3 ameliyathaneye 5. yıl asistanı tarafından dağıtılırlar; dağıtım sonrası değişimler ancak öğretim üyesinin onayı ile olur. Ameliyathanedeki en kıdemsiz asistan, hastaların içeri alınması, uyutulması, ameliyata hazırlanması (burun kılavuz tamponu gibi), hemşirenin yerinde bulunması, ameliyat sonrası ameliyat notlarının, reçete ve raporların yazılması, hastane kayıtları ile ilgili bilgisayar notlarının tutulması ve çizimlerin yapılmasından, hastaların servise gönderilmesi ve yatacak hastaların yatışlarından, ayaktan ameliyat edilen hastaların taburculuğundan ve bunlarla ilgili bürokratik işlemlerden sorumludur. Yukarıdaki işlemler, başka ameliyathanede görevli kıdemsiz asistana veya rotasyondaki asistana veya interne-stajyere yaptırılamaz. Ameliyat kayıtlarının (defter ve notlar) düzgün ve doğru tutulmasından tüm asistanlar sorumludur.

Oryantasyon:

Asistanlığa başlanılan ilk ay oryantasyon ayıdır. Bu dönemde, asistan, ilk hafta poliklinikte ve öğretim üyeleri kısmında, ikinci hafta Bölüm 43’de, üçüncü hafta ameliyathanede ve dördüncü hafta odyolojide bulunur. Buralardaki çalışmaları gözlemler, muayene yapmayı öğrenir, not tutmayı öğrenir, personeli tanır, çalışma sistemini tanır, nöbet tutar, ancak çalışma programına katılmaz.

ASİSTAN AMELİYAT SAYILARI
YILLARA GÖRE UZMANLIK EĞİTİMİ
1. YIL
 • İyi hikaye almalı
 • KBB muayenesinde ustalaşmalı
 • Diapozon muayenesini bilmeli
 • Hastanın ilk değerlendirmesini yapmayı en iyi şekilde öğrenmeli
 • Hasta sunmayı öğrenmeli
 • Bilimsel makale sunmayı öğrenmeli
 • KBB’yi ilgilendiren fizyoloji ve anatomiyi çok iyi bilmeli
 • Sık görülen KBB hastalıklarını iyi bilmeli
 • Kulak yolundan buşon temizlemede ustalaşmalı
 • Kulak aspirasyonunu çok iyi yapabilmeli
 • Kulağın mikroskopik muayenesini yapabilmeli
 • Kulak lavajı yapabilmeli
 • Radyolojik incelemelerin endikasyonlarını ve değerlendirmeyi öğrenmeli
 • Odyolojik tetkiki ve akustik impedansı değerlendirebilmeli
 • Oral ve nazal entübasyonu öğrenmeli
 • Acil ve elektif trakeotomi açmayı öğrenmeli
 • Abse drenajı yapabilmeli
 • Sütür atıp alabilmeli
 • Poliklinikte küçük cerrahi müdahalelere asiste edebilmeli
 • Kulak ve baş-boyun pansumanlarına asiste etmeyi ve yapabilmeyi öğrenmeli
 • Pansumanda kullanılan solüsyonları, yüzdelerini, kullanılması ve kullanılmaması gereken durumları bilmeli
 • Travma, epistaksis, solunum sıkıntısı, ani işitme kaybı ve başdönmesine yaklaşımı bilmeli
 • Preop hasta hazırlama, postop hasta takibini çok iyi öğrenmeli
 • Fiberoptik endoskopi (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi), rigid rinoskopi ve otoskopi, videolaringostroboskopi yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı
 • Tonsil ve adenoid hastalıkları, bunların medikal ve cerrahi tedavilerini iyi öğrenmeli
 • Tonsillektomi ve adenoidektomi ameliyatının endikasyonlarını, bu ameliyata asiste etmeyi, yapmayı ve komplikasyonlarını ve bunların tedavisini çok iyi öğrenmelidir.

1. yıl asistanı, ilk 6 ay T+A ameliyatlarına asiste eder, ikinci altı ay öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı, acil ve elektif trakeotomilere önce asiste eder, ardından öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı, hastanede acil entübasyona ihtiyaç duyulduğunda, kıdemli asistana haber vererek entübasyon çantası ile birlikte ilgili bölüme koşar; hastanın entübasyonunu gerçekleştirir veya kıdemlisine asiste eder. Çantadaki aletleri eksiksiz olarak bölüme getirir.

Entübasyon çantasındaki aletlerin tam ve çalışır durumda olmasından sorumludur. Diğer servislerdeki konsültasyonlara kıdemli asistan ile birlikte gerekli aletleri alarak gider; kıdemli asistana yardım eder ve götürdüğü aletleri eksiksiz olarak bölüme geri getirir.

1. yıl asistanı, serviste görevli ise, yatan hastaların hikayelerini alır, sistemik muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder. Gerekli tüm tetkikleri ve konsültasyonları ister ve sonuçlarını takip eder. İlk 6 ay, KBB muayenelerini kıdemli asistan yapar ve dosyaya yazar. 6 ayını dolduran 1. yıl asistanı yatan hastaların KBB muayenelerini yapıp dosyaya kaydedebilir. Tüm hastaların hikaye, muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik bulgularını eksiksiz bilmelidir.

1. yıl asistanı, hasta dosyalarının düzen ve doğruluğundan sorumludur.

Hemşire orderlarını verir ve bunların uygulanıp uygulanmadığını takip eder.

Ameliyattan çıkacak olan hastaları hiç bekletmeden ameliyathaneden teslim alır, servise getirir ve yatağına yatışını denetler.

Taburcu olacak hastaların dosya ile ilgili notlarını (epikriz, taburcu notu vs.) tamamlar; reçete, rapor ve sevk kağıtlarını onaylar.

Poliklinikte randevulu hastaları muayene eder; dosyaya muayene notu koyar; ilk 6 ay mutlaka kıdemli asistana danışarak hastanın işlemini tamamlar. 6 aydan sonra kendi başına hasta bakabilir. Ayaktan ameliyata hazırlanan hastaların gerekli tetkik ve konsültasyonlarını ister ve sonuçlarını takip eder. Bu hastaların sistemik ve KBB muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder. İlk 6 ay, hastanın KBB muayenesini kıdemli bir asistana danışmalıdır. Hastanın ameliyat öncesi alması gereken ilaç ve malzemelerin reçetesini yazar ve alınıp alınmadığını takip eder. Bir ay süreyle Büyük Acil Servis rotasyonu yapar. Bir ay süreyle anestezi ve reanimasyon rotasyonu yapar. Burada, oral ve nazal entübasyonu, hastanın uyutulup uyandırılmasını öğrenir ve uygular.

2.YIL

KBB muayenesinde ustalaştığı kabul edilir; yatan hastaların KBB muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder.

Servisi tek başına idare edebilir.

Acil müdahalelerde (trakeotomi, entübasyon, epistaksis vb.), pansumanlarda ve preop ve postop hasta takibinde ustalaştığı kabul edilir.

Her istendiğinde 1. yıl asistanının hastasına konsülte eder (serviste, poliklinikte, nöbette, acilde).

2 ay süreyle odyoloji rotasyonu yapar; timpanometri, tam odyolojik tetkik, ABR, otoakustik emisyon, dinamik ve statik posturografi, ENG, Dix-Hallpike ve Epley manevralarını, kalorik test yapmayı ve değerlendirmeyi öğrenir. İşitme cihazı denemesi yapmayı öğrenir.

Belli başlı KBB ameliyatlarına asiste etme becerisini kazanmalıdır.

T+A ameliyatlarında ustalaştığı kabul edilir; öğretim üyesi gözetiminde 1. yıl asistanına T+A yaptırır.

Acil hava yolu müdahalesi olan trakeotomi endikasyonunu koyar ve bir başka asistana öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Basit baş-boyun biyopsilerini yapmayı öğrenmeli ve bu işlemleri yapabilmelidir.

3.YIL

Nöbetlerde diğer servislerden gelen konsültasyon istemlerini yerine getirir ve sonuçlandırır.

1. ve 2. yıl asistanlarına o yılların ameliyatlarını öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Kulak mikrocerrahisi için başlangıç sayılabilecek olan kulak zarına ventilasyon tüpü uygulamayı öğrenir. Kulak ameliyatlarını yapmaya başlayabilmesi için mutlaka temporal kemik laboratuvarında kadavra kemiği üzerinde çalışmış olması gerekir.

Burun ameliyatlarına başlangıç sayılabilecek olan septum cerrahisi endikasyon ve tekniklerinin öğrenmeli, birkaç olguya asiste ettikten sonra bu ameliyatı yapmayı öğrenmelidir.

Boyun cerrahisine başlar; submandibuler gland eksizyonu, tiroglossal duktus eksizyonu gibi ameliyatları yapmayı öğrenir.

Sinüs cerrahisine başlar, Caldwell-Luc ameliyatlarını yapmayı öğrenir.

Maksillofasiyal travmaya maruz kalan hastanın değerlendirmeyi, tanı koymayı ve cerrahi tedavilerini yapmayı öğrenir.

Uzmanlık tez konusu mutlaka belirlenmiş olmalı, etik kurul izni alınmış olmalı, araştırma fonu desteği sağlanmış olmalıdır.

4.YIL

Nöbette görülen hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konması, tedavilerinin planlanması, sorumluluklarının alınması Tüm KBB acil cerrahi müdehalelerini yapma ve yaptırma becerisinin mutlaka kazanılmış olması gerekir (Trakeotomi, acil trakeotomi, entübasyon, yabancı cisim aspirasyonu, kanama ve travma cerrahileri).

Miringoplasti ameliyatını yapmayı öğrenir.

Kulak mikrocerrahisi konusunda bilgi ve beceri kazanmalı, timponoplasti, mastoidektomi ve otoskleroz cerrahisi tekniklerinin öğrenmeli ve tecrübe kazanmalıdır.

Basit endoskopik sinüs cerrahisi müdahalelerini yapmayı öğrenir.

Rinoplastide ve endoskopik sinüs cerrahisinde yeterli bilgi, beceri ve tecrübeyi kazanmalıdır.

KBB eğitim toplantılarını hazırlayıp sunmalıdır. 1.,2., ve 3. yıl asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık yapabilmelidir.

Uzmanlık tezi çalışmalarını ilerletmeli, sonuçlarını almalıdır.

5.YIL

KBB uzmanının bilmesi ve yapması gereken her konuda yeterli olmalıdır.

1.,2.,3., ve 4. yıl asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık ve eğiticilik yapabilmelidir.

Kulak cerrahisinin zor olgularının ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır (Revizyonlar gibi).

Baş-boyun kanseri tedavi prensiplerini öğrenmeli, ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır (boyun diseksiyonu, larinjektomi, maksillektomi, glossektomi, farinjektomi vb. ve rekonstrüksiyonları).

Baş-boyun cerrahisinin zor olgularının ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır.

Fasiyal plastik cerrahi ameliyatlarında, rinoplasti, otoplasti gibi ameliyatlarda beceri ve tecrübe kazanmalıdır.

Öğretim üyesi gözetiminde, rotasyonda bulunduğu yan dalın ameliyatlarına girer, asiste eder, yapar ve yaptırır; eğitim toplantılarını hazırlar ve sunar.

Uzmanlık tezini hazırlayıp savunmalıdır.

Sınav öncesi uzmanlık tezini yurtdışı yayın şeklinde hazırlamalıdır.

Uzmanlık sınavına girmeli ve başarmalıdır.

Asistan Eğitim Proğramı Özeti:
Rotasyonlar:
 • 1. Yıl: Büyük Acil polikliniği 1 ay
 • 2. Yıl: Anestezi 1 ay
 • 3. Yıl: Odyoloji 2 ay
Rotasyonlar dışındaki görev dağılımı:
 • 1. Yıl: Poliklinik 1 ay Bölüm 43 1 ay
 • 2. Yıl: Poliklinik 1 ay Bölüm 43 1 ay Ameliyathane 1 ay
 • 3. Yıl: Poliklinik 1 ay Ameliyathane 2 ay
 • 4. Yıl: Poliklinik 1 ay Ameliyathane 2 ay
 • 5. Yıl: Otoloji 3 ay Rinoloji 3 ay Baş-Boyun 3 ay Pediatrik KBB 3 ay